पहिचानको आन्दोलन साम्प्रदायिक नभई साझा शासन र सहअस्तित्वको आन्दोलन हो । – सहअध्यक्ष श्रेष्ठ

You may also like...